Opći uvjeti

Opći uvjeti najma vozila

 1. UVODNE ODREDBE

1.1. Ovim Općim uvjetima koji se prilažu i čine sastavni dio Ugovora o najmu sklopljenog između Centar Auto d.o.o. kao Najmodavca i pravne ili fizičke osobe kao Najmoprimca (u daljnjem tekstu:  Ugovor), utvrđuju se ovlaštenje i upravljanje unajmljenim vozilom, preuzimanje i vraćanje vozila, održavanje vozila, kvarovi na vozilu, plaćanje najma, osiguranje, prometna nezgoda te druga prava i obveze koje potpisom Ugovora obje ugovorne strane u cijelosti prihvaćaju.

1.2. Potpisom Ugovora Najmoprimac potvrđuje da je upoznat s cjenikom, tarifom i pravilima osiguranja koji su priloženi Ugovoru i čine njegov sastavni dio.

1.3. Izrazi definirani u Ugovoru o najmu, ako što drugo nije izričito određeno imaju isto značenje i u ovim Općim uvjetima.

 1. OVLAŠTENJE I UPRAVLJANJE UNAJMLJENIM VOZILOM

2.1. Vozilo se daje u najam vozačima koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete glede minimuma godina starosti i minimuma godina posjedovanja vozače dozvole, a koji u svakom slučaju moraju biti stariji od 18 godina i posjedovati vozačku dozvole najmanje 24 mjeseca.

2.2. Ugovorom o najmu vozilo se iznajmljuje na najduži rok od mjesec dana. Za najam duži od jednog mjeseca ili drugu vrstu najma vozila sačinit će se aneks Ugovora.

2.3. Vozilom danim u najam smije upravljati samo Najmoprimac osobno ili osoba upisana od strane Najmodavca u Ugovoru kao dodatni vozač, pridržavajući se odredaba ovih Općih uvjeta i svih važećih zakona.

2.4. Najmoprimac se obvezuje da će vozilo koristiti za osobne potrebe, te da ga neće koristiti pod utjecajem alkohola, droga ili drugih lijekova, u protuzakonite svrhe, za obuku vozača, za prijevoz putnika ili robe uz naknadu, za pogon ili vuču bilo kakvog vozila ili predmeta, za sportske priredbe (trke ili brzinske probe) te da ga neće dati u podnajam.

2.5.  Najmoprimac se obvezuje vozilom koristiti  unutar  granica  Republike  Hrvatske  te  neće  prelaziti  državnu  granicu Republike  Hrvatske  bez prethodnog  odobrenja  Najmodavca, u suprotnome  obvezan  je u potpunosti  podmiriti  eventualno nastalu štetu (uključivo gubitak vozila).

2.6. Za korištenje vozilom izvan teritorija Republike Hrvatske, Najmoprimac mora tražiti prethodno odobrenje Najmodavca uz nadoplatu dodatnog osiguranja vozila.

2.7. Najmoprimcu se zabranjuje korištenje vozila u sljedećim državama: Slovačka, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Rumunjska, Bugarska, Albanija, bivše države SSSR, Grčka i Turska.

 1. PREUZIMANJE VOZILA

3.1. Najmoprimac je prilikom preuzimanja vozila dužan potpisati Izjavu o stanju vozila (u daljnjem tekstu: Izjava) koja čini sastavni dio Ugovora o najmu.

3.2. Prije potpisivanja Izjave Najmoprimac je dužan na uobičajeni način provjeriti stanje vozila te dodatne opreme. Ukoliko bilo koji dio navedene opreme nedostaje ili postoje neki drugi vidljivi nedostaci Najmoprimac je dužan odmah u Izjavi naznačiti u čemu se ti nedostaci sastoje i u kojem smislu postoje primjedbe na stanje vozila.

3.3. Potpisom Izjave Najmoprimac potvrđuje da je provjerio stanje vozila, da je preuzeo vozilo sa svim pripadajućim priborom i dokumentima te da nema drugih primjedbi koje se odnose na vidljivo stanje i opremu vozila.

3.4. Najmoprimac vozilo preuzima sa punim spremnikom goriva, a u slučaju vraćanja vozila sa manje goriva, naplaćuje mu se razlika uvećana za uslugu punjenja.

 1. VRAĆANJE VOZILA

4.1. Najmoprimac se obvezuje vratiti vozilo u roku (sat, dan, mjesec i godina) i mjestu naznačenom u Ugovoru i to u stanju u kojem ga je i preuzeo, sa svim pripadajućim priborom i dokumentima.

4.3. Prilikom vraćanja vozila Najmoprimac je dužan dati na uvid ovlaštenom djelatniku Najmodavca Ugovor o najmu i Izjavu o stanju vozila. Ovlašteni djelatnik će u prisutnosti Najmoprimca izvršiti pregled vozila te će u Izjavu unijeti podatke o uočenim nedostacima s obzirom na stanje u kojem je Najmoprimac preuzeo vozilo.

4.4. Najmoprimac može produžiti najam najkasnije 24 sata prije isteka najma uz odobrenje Najmodavca. U suprotnome smatrat će se da je Najmoprimac protupravno prisvojio vozilo. Ukoliko Najmoprimac ne vrati vozilo 6 sati nakon isteka Ugovora o najmu, a prethodno ne kontaktira Najmodavca, prijavljuje se otuđenje vozila policiji s podacima Najmoprimca.

4.5. Vraćanje vozila moguće je unutar gradskih središta za vrijeme radnog vremena, a izvan radnog vremena i izvan grada, uz dodatnu nadoplatu i uz prethodnu suglasnost i potvrdu Najmodavca.

4.6. Ukoliko vozilo nije vraćeno u poslovnici preuzimanja vozila nego u nekoj drugoj poslovnici Najmodavca, konačni obračun je onaj koji je izvršila ta druga poslovnica. Poslovnica koja je izdala vozilo dužna je potvrditi taj konačni obračun i zadržava pravo poslati Najmoprimcu ispravljeni račun u skladu sa uvjetima najma u vrijeme preuzimanja vozila.

4.7. Ukoliko vozilo ne bude vraćeno u poslovnicu Najmodavca već bude ostavljeno na nekoj drugoj lokaciji (ispred hotela uz predaju ključeva  recepciji,  na aerodromu  i slično) ili bude vraćeno  u poslovnicu  izvan njezinog  radnog  vremena,  a takav način vraćanja vozila nije ranije bio dogovoren s Najmodavcem, Najmoprimac je dužan platiti ugovornu kaznu u iznosu od 3.500,00 Eura uvećano za PDV, i to u protuvrijednosti u kunama prema prodajnom tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

4.8. Ako Najmoprimac vrati vozilo poslije datuma navedenog  u Ugovoru o najmu, a u međuvremenu je došlo do promjene cijena, od dana predviđenog vraćanja vozila Najmodavac je ovlašten zaračunati nove cijene.

4.9. Djelatnici Najmodavca imaju pravo u bilo koje vrijeme kontrolirati vozilo. U slučaju da ustanove na Najmoprimac ne poštuje uvjete Ugovora o najmu, djelatnici Najmodavca ovlašteni su Najmoprimcu oduzeti vozilo.

 1. ODRŽAVANJE VOZILA

5.1. Najmoprimac se obvezuje vozilo savjesno koristiti, održavati, čuvati i opterećivati,  sukladno uputi proizvođača  te da neće vršiti nikakve izmjene dijelova, sklopova ili agregata na vozilu, bez dozvole Najmodavca. U slučaju ustanovljenja oštećenja ili kvara na vozilu, Najmoprimac se obvezuje da će prestati koristiti vozilo i obavijestiti Najmodavca o istim.

5.2. Najmodavac će Najmoprimcu, uz predočenje valjanog računa i dokaza da je isti plaćen, nadoknaditi troškove redovnog- servisnog održavanja i odobrenih popravaka na vozilu.

5.3. Najmoprimac se obvezuje da za vrijeme najma isprave vozila neće ostavljati u vozilu. U slučaju krađe vozila zajedno s ispravama  vozila, utvrđuje se da je Najmoprimac grubo prekršio odredbe Ugovora i da tada odgovara  Najmodavcu za punu visinu nastale štete i ne može se pozivati na oslobođenje od naknade štete.

5.4. Najmoprimac se obvezuje  snositi  troškove  pranja  vozila,  popravaka  guma,  prometnih  prekršaja  (i nakon  prestanka Ugovora), te ostalih troškova nastalih tijekom korištenja iznajmljenog vozila, izuzev troškova koji terete Najmodavca, odnosno osiguravatelja.

 1. KVAROVI NA VOZILU

6.1. Najmodavac nije odgovoran za naknadu, kao niti za zakašnjenje nastalo uslijed kvara ili neispravnosti vozila.

6.2. U slučaju kvara ili oštećenja  na vozilu tijekom najma, Najmodavac se obvezuje izvršiti zamjenu vozila Najmoprimcu u roku od 24 sata, od trenutka kad je nastali kvar ili štetu Najmoprimac prijavio Najmodavcu.

6.3. Nužni hitni popravci  poduzeti  od strane Najmoprimca ili zamjena  dijelova  vozila mogu se izvršiti samo u ovlaštenim servisima po prethodnom  odobrenju Najmodavca. Najmoprimac ima pravo na povrat troškova, ali samo uz predočene račune ovlaštenog servisa koji je popravak izvršio i uz obvezno vraćanje promijenjenih dijelova. U suprotnome, troškovi se ne priznaju.

6.4. U slučaju kvara vozila izvan teritorija Republike Hrvatske, Najmoprimac je obvezan kontaktirati Najmodavca u Hrvatskoj radi dogovora oko popravka vozila. Najmodavac će refundirati  trošak popravka po predočenju  originalnog  računa ovlaštenog servisa  i dijela  koji je zamijenjen  zbog  kvara.  Pri prelasku  državne  granice  Najmoprimac je u obvezi  predočiti  carinskom službeniku račun na ovjeru.

6.5. Ako se kod vraćanja  vozila ustanovi, da je bilo koji dio vozila ili opreme  bio promijenjen  bez odobrenja  Najmodavca odnosno  izgubljen,  Najmoprimcu će se naplatiti  šteta  u visini  trostruke  tržišne  cijene,  promijenjenog ili izgubljenog  dijela opreme, važeće na dan vraćanja vozila.

 1. PLAĆANJE NAJMA

7.1.  Najmoprimac se obvezuje  da će Najmodavcu, na njegov  pismeni  poziv,  odmah  platiti  iznos  za dnevni  najam  po ugovorenoj tarifi, dnevne dodatke kao i nastale troškove koji se obračunavaju.

7.2. Ukoliko  Najmoprimac podmiruje  svoje obveze  za najam vozila kreditnom  karticom,  isti daje potpisanim  Ugovorom  o najmu, ovlaštenje Najmodavcu da zaračuna troškove najma direktno izdavatelju kreditne kartice i bez slip-obrasca. U slučaju da Najmoprimac nije uplatio dodatno osiguranje (CDWS), potpisom Ugovora o najmu Najmoprimac daje ovlaštenje Najmodavcu da izdavatelju kreditne kartice naplati troškove štete na vozilu u visini franšize.

7.3. Ukoliko Najmoprimac podmiruje svoje obveze najma vozila na temelju ispostavljenog predračuna, isti je dužan podmiriti naznačeni iznos u roku i pod uvjetima naznačenim na računu.

7.4. U slučaju kašnjenja  u plaćanju,  Najmoprimac se obvezuje  platiti Najmodavcu za iznose u kunama zakonske  zatezne kamate čiji je način izračunavanja utvrđen Zakonom o obveznim odnosima.

 1. OSIGURANJE

8.1.  Tijekom  najma,  vozilo  je osigurano  protiv  odgovornosti  za  štetu  prouzročenu trećim  osobama,  prema  zakonskim propisima  i pravilima  osiguranja  Osiguravajuće kuće, te će se sva prava i obveze glede nastale štete rješavati na temelju tih pravila, odnosno zaključene police osiguranja za predmetno vozilo, te ugovorenih dodataka.

8.2. Najmoprimac se obvezuje podmiriti svaku štetu, do visine pune vrijednosti vozila (oštećenje, krađa, gubitak vozila), nastalu u vrijeme trajanja najma kao i nastalu štetu za izmaklu dobit radi popravka vozila do najviše 30 dana, ukoliko je ista nastala krivnjom  Najmoprimca. Šteta za izmaklu dobit određuje  se temeljem  cjenika za dnevni najam priloženom  Ugovoru  i koji čini njegov sastavni dio.

8.3. Najmoprimac može pri sklapanju Ugovora o najmu uplatiti dnevni dodatak, u iznosu određenom prema važećem cjeniku priloženom  Ugovoru  koji čini njegov  sastavni  dio, za «Otkup  odgovornosti za štetu na vozilu»  (CDW).  Time otklanja  svoju odgovornost za štete iz točke 7.2., osim osobnog učešća u toj šteti (franšiza), te u slučaju gubitka i krađe vozila ili dijelova.

8.4.  Najmoprimac može  pri  sklapanju  Ugovora  uplatiti  dnevni  dodatak  u  iznosu  određenom  prema  važećem  cjeniku priloženom  Ugovoru  koji čini njegov  sastavni  dio, za «Otkup  odgovornosti za gubitak,  krađu vozila ili dijelova»  (TP). Time otklanja svoju odgovornost za slučaj gubitka, krađe vozila ili dijelova, osim osobnog učešća u toj šteti (franšiza).

8.5. Najmoprimac može pri sklapanju Ugovora posebno osigurati, u iznosu određenom  prema važećem cjeniku priloženom Ugovoru koji čini njegov sastavni dio, vozača i putnike, do visine police osiguranja za štetu uslijed smrti ili tjelesnih povreda, koje zadobiju u vozilu (PAI).

8.6. Najmoprimac se može ugovaranjem i plaćanjem  dodatnog  dnevnog osiguranja  (CDWS),  u iznosu određenom  prema važećem cjeniku priloženom  Ugovoru koji čini njegov sastavni dio, dodatno osigurati od osobnog učešća u šteti – franšizi za vrijeme najma vozila. To osiguranje (CDWS) vrijedi samo za prvu štetu na vozilu, a u slučaju druge i svake iduće štete na vozilu, franšiza se naplaćuje u punom iznosu navedenom u Ugovoru o najmu, bez obzira na procijenjenu visinu štete.

8.7. Najmoprimac je obvezan podmiriti svaku štetu (oštećenja, gubitak, krađa vozila ili dijelova, izmakla dobit), bez obzira na uplaćene dodatke iz članaka 8.3., 8.4., 8.5. i 8.6., ukoliko je do štete došlo korištenjem vozila suprotno odredbama Ugovora i Općih uvjeta, te uslijed grube nepažnje ili namjere.

8.8. Osobno  učešće  u šteti – franšiza  ovisi o grupi vozila,  određeno  je važećom  tarifom  po odluci  Najmodavca, koja je priložena Ugovoru i čini njegov sastavni dio.

8.9. Osiguranje  ni u kojem  slučaju  ne pokriva  štetu na gumama,  štetu na donjem  postroju  vozila,  unutrašnjosti vozila  i vjetrobranu  uzrokovanu  nemarom vozača, štetu na motoru uzrokovanu  nedostatkom ulja, ulijevanjem  krive vrste goriva, štetu koju je napravio vozač pod utjecajem alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava, štetu koju je napravio neovlašteni vozač, bilo koje oštećenje na vozilu koje nije prijavljeno nadležnoj policijskoj postaji. Ta oštećenja Najmoprimac snosi sam.

 1. PROMETNA NEZGODA

9.1. U slučaju prometne nezgode, Najmoprimac se obvezuje odmah pozvati policiju na mjesto štetnog događaja ili prijaviti štetni događaj nadležnoj Policijskoj upravi. U suprotnom, Najmoprimac se može teretiti za nastalu štetu.

9.2. Najmoprimac se obvezuje da će osigurati vozilo od daljnjih šteta, te čekati upute Najmodavca o daljnjem korištenju vozila i postupiti u dogovoru s Najmodavcem, te mu podnijeti pismeno izvješće o štetnom događaju.

9.3. Najmoprimac se obvezuje, u slučaju novo nastale štete, vratiti vozilo u najbližu poslovnicu Najmodavca, u radno vrijeme poslovnice i pod uvjetima koje je odredio Najmodavac.

9.4. Najmoprimac se obvezuje da će sudjelovati  u svim postupcima  radi naplate štete prema trećoj osobi, u suprotnome dužan je troškove prouzročene nesreće snositi sam.

 1. OSTALO

10.1.  U slučaju  povrede  Ugovorenih  obveza  i Općih  uvjeta,  učinjenih  od  strane  Najmodavca i Najmoprimca, svaka ugovorna strana ima pravo raskinuti Ugovor,  a Najmoprimac se obvezuje nadoknaditi Najmodavcu svu proizašlu štetu, sadržaja i obujma kojeg odredi Najmodavac, a koji mora odgovarati visini stvarne štete.

10.2. Najmoprimac svojim potpisom bezuvjetno prihvaća sve gore navedene uvjete, jamči točnost svih navedenih podataka iz isprava (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola) i prihvaća nadležnost suda u sjedištu Najmodavca u slučaju sudskog spora.

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

11.1 U tijeku procesa iznajmljivanja vozila, neophodno je prikupiti neke osobne podatke. Nužno je pružiti sve tražene informacije. U nedostatku tih informacija, Najmodavac (kontrolor podataka) neće biti u mogućnosti točno provesti najam Najmoprimca. Najmodavac će koristiti osobne podatke Najmoprimca kako bi mu pomogao prilikom rezervacije, najma i leasinga vozila te u marketinške svrhe. Najmoprimac može ispraviti pogreške u tim podacima i koristiti pravo pristupa tim podacima, osvježavanja, brisanja navedenih podataka slanjem zahtjeva Najmodavcu koristeći kontakt podatke koji se nalaze u Ugovoru o najmu koji je potpisao kad je preuzeo vozilo.

11.2. Kontrolor podataka može prenijeti osobne podatke Najmoprimca subjektima u Centar Auto d.o.o. koji se nalaze u; EU, koji se pridržavaju Safe Harbor načela. Centar Auto d.o.o. može koristiti osobne podatke Najmoprimca kako bi: (i) mu pružili učinkovitu uslugu, (ii) provodili analitičke i/ili marketinške aktivnosti, i (iii) dopustiti Centar Autu d.o.o. da pokrene upitnik o zadovoljstvu potrošača uslugom putem e-maila ili kontaktirajući Najmoprimca na mobilni telefon ili drugi broj koji je naveden u Ugovoru o najmu vozila ili predan Centar Autu d.o.o. nekim drugim putem. Gdje zakon nalaže, slažete se za korištenje vaših osobnih podataka u svrhu navedenu u ovom odlomku i slažete se za prosljeđivanje vaših osobnih podataka subjektima u Centar Auto d.o.o. koji se nalaze van vaše države. Za više informacija, molimo vas pročitajte Active Rent-A-Car pravilnik o zaštiti osobnih podataka na www.activerent.hr.

11.3.  Najmodavac i/ili Centar Auto d.o.o. također može koristiti i otkriti osobne podatke kako bi udovoljili pravnim zahtjevima (npr. zahtjev od pravnih zakonskih agencija), kako bi provodili lokalne zakone, odgovarali na prigovore ili štitili prava, vlasništvo ili sigurnost drugih.

Osiguranja

Active osiguranje Opis Naknada po danu
Osiguranje protiv odgovornosti za štetu nanesenu trećoj osobi Obvezno osiguranje za štetu nanesenu nekome ili nečemu. Sukladno zakonskim propisima. uključeno u cijenu najma
Collision Damage Waiver (CDW)* Osiguranje za slučaj nezgode koje pokriva nastalu štetu na ACTIVE vozilu do visine fiksnog učešća u šteti. uključeno u cijenu najma
Theft Protection (TP)* Osiguranje koje pokriva gubitak ili nastalu štetu na vozilu zbog krađe. uključeno u cijenu najma
Personal Accident Insurance (PAI) Osiguranje za slučaj smrti ili ozljede vozača i suputnika. 4 € po danu
CDWS Ako želite smanjiti visinu fiksnog učešća u šteti predviđenu CDW-om, stoji Vam na raspolaganju CDWS. Ovisno o kategoriji vozila 8 – 25 € po danu
Navedene cijene uključuju PDV

Prometni propisi

Preporučamo našim klijentima da se pridržavaju prometne regulative u svakom trenutku, a ovdje je i kratak popis nekih hrvatskih prometnih propisa koji možda nisu istovjetni onima u Vašim državama:

Piće i vožnja – tolerancija je 0,5 ‰ alkohola; tolerancija je 0 ‰ u slučaju kršenja prometnih propisa
Mobilni telefon – nije dopušteno korištenje za vrijeme vožnje osim u slučaju korištenja ‘hands-free’ uređaja
Svjetla – Na vozilu u prometu na cesti noću i u slučaju smanjene vidljivosti moraju biti upaljena svjetla; za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju zimskog računanja vremena.
Parkiranje – ‘pauk’ djeluje u gradskim središtima u slučaju nepropisnog parkiranja; automati za naplatu parkiranja su u gotovo svim mjestima, svaka se kazna mora platiti prije napuštanja zemlje, a potvrda o uplati sačuvati
Brzina – ograničenje od 130 km/h na autocestama, 80 km/h izvan naseljenog mjesta, 50 km/h u naseljenom mjestu / sve ukoliko drugačije ne ograniče/dopuste prometni znakovi, policija ili drugo nadležno tijelo.

Napominjemo kako je ovo samo podsjetnik na ‘najčešće’ propise, za sve detalje možete se obratiti svakoj policijskoj postaji, uredu Turističkog informativnog centra ili Hrvatskom auto klubu – HAK (član je europskog ARC) koji također pruža pomoć na cesti, a dostupan je putem telefona 987.

Prekršajne kazne u prometu

Ako kao strani državljanin počinite prometni prekršaj na području Republike Hrvatske, podliježete odgovarajućim kaznenim sankcijama

Ukoliko ste stranac ili hrvatski državljanin koji nema prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj, a počinili ste prometni prekršaj, smatrat će se da ste novčanu kaznu u cijelosti platili ukoliko:

 • novčanu kaznu platite na mjestu počinjenja prekršaja u visini polovice propisanog minimuma ili polovice točno određenog iznosa novčane kazne ukoliko se radi o prekršaju za koji je kao kazna propisana samo novčana kazna do 2000 kuna za fizičku osobu
 • nakon provedenog prekršajnog postupka i donošenja odluke o prekršaju kojom vam je izrečena novčana kazna, platite dvije trećine izrečene novčane kazne u roku određenom odlukom kojom je ta kazna izrečena.

Ako vam policijski službenik na mjestu počinjenja prekršaja izrekne novčanu kaznu i odredi troškove postupka, a vi odbijete platiti kaznu i troškove, policijski službenik može:

 • dovesti vas prekršajnom sucu uz podnošenje optužnog prijedloga koji će vas odmah ispitati
 • u određenim okolnostima privremeno vam oduzeti putnu ili drugu ispravu ili vozačku dozvolu ako je to potrebno kako bi se osigurala vaša prisutnost u prekršajnom postupku, odnosno kako bi vas se spriječilo u činjenju novih prekršaja ili u sprječavanju ili otežavanju dokazivanja u postupku.

Ako vam je nepravomoćnom presudom izrečena kazna, rok plaćanja izrečene novčane kazne može vam se odrediti odmah. Ukoliko ne uplatite novčanu kaznu u roku određenom odlukom o prekršaju, novčana kazna odmah će vam se zamijeniti kaznom zatvora.

Prekršajna evidencija i registar neplaćenih novčanih kazni

Ukoliko ste strani državljanin počinitelj prekršaja i imate određen OIB, bit ćete evidentirani u Registru neplaćenih novčanih kazni kada vam odluka o prekršaju postane pravomoćna, a izrečenu novčanu kaznu niste uplatili u roku određenom odlukom o prekršaju.

Ako ste strani državljanin počinitelj prekršaja bez OIB-a, unatoč neplaćenoj novčanoj kazni, ne možete biti evidentiran u Registru neplaćenih novčanih kazni, ali po ostalim podacima (ime i prezime, datum rođenja, možebitni MBG) možete biti evidentirani u Prekršajnoj evidenciji, po unosu pravomoćne prekršajne sankcije.

Sukladno odredbama Prekršajnog zakona, osoba bez prebivališta u Republici Hrvatskoj, koja ne plati pravomoćno izrečenu novčanu kaznu za počinjeni prekršaj, nakon ponovnog ulaska u Republiku Hrvatsku, može biti dovedena nadležnom prekršajnom sudu, koji će izrečenu novčanu kaznu zamijeniti kaznom zatvora.

 

U slučaju kvara na vozilu

Molimo da u slučaju kvara vozila za vrijeme najma u Republici Hrvatskoj nazovete našu tehničku službu koja vam je dostupna od 0 – 24 sata na broj telefona +385 95 3798 888.

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 8. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 79/07., 125/07. –isp., 79/09. i 89/09. – isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostavitiu pisanom obliku na adresu:

Centar auto d.o.o

Obrtnička ulica 3, 40.000 Čakovec
ili na
e-mail adresu: info@activerent.hr

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Za sve upite i rezervacije molimo nazovite:

Za informacije i rezervacije vozila: +385 1 46 73 344